Disclaimer www.demiddler.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.demiddler.nl, zoals deze beschikbaar
is gesteld door De Middler, Mediation & Advies. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud
ik de informatie op mijn website aan jouw aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Middler, Mediation & Advies. is het niet toegestaan
tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel
eigendom berust bij De Middler, Mediation & Advies..

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met De Middler, Mediation & Advies. te mogen claimen of te veronderstellen.
De Middler, Mediation & Advies. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan
kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder dit vooraf mee te delen.
De Middler, Mediation & Advies. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites
staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van
www.demiddler.nl op deze pagina.